Czy zapłaciłeś już podatek od spadku?

Dostałeś w spadku nieruchomość, a może ktoś podarował Ci samochód? Nie zapomnij, że z takim faktem łączy się obowiązek podatkowy. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy nie przysługuje Ci zwolnienie podatkowe, albo ulga.

Kogo tyczy się obowiązek podatkowy?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie prze osoby fizyczne (ten podatek dla osób prawnych to podatek dochodowy regulowany inną ustawą) własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP. Ustawie podlega również nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wymienia szereg okoliczności, które zobowiązują do uiszczenia podatku. Zobowiązany do zapłaty jest podatnik, który nabył majątek w drodze:

  • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
  • darowizny, polecenia darczyńcy
  • zasiedzenia
  • nieodpłatnego zniesienia współwłasności
  • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
  • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności

Należy zauważyć, że wszystkie wymienione powyżej tytuły nabycia są nieodpłatne!                

Chciałbym skupić się w tym artykule na nabyciu w drodze dziedziczenia i w drodze darowizny, gdyż stanowią one najczęstszy problem w sprawach podatkowych.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Natomiast w przypadku darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenie w formie aktu notarialnego, bądź spełnienie przyrzeczonego świadczenia.

W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje (odżywa) z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia (nawet gdyby zobowiązanie podatkowe się przedawniło!!).

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku ( zależnej od grupy podatkowej, do której się przynależy). W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Do której grupy podatkowej należysz?

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, maco-cha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. : mąż wnuczki);

II grupa podatkowa: pozostali nabywcy.

Kiedy przysługuje zwolnienie?

Ustawodawca przygotował liczne zwolnienia podatkowe dla rolników indywidualnych, które mają służyć publicznemu wspieraniu małych i średnich firm w rolnictwie. Kolejną grupą społeczną, którą postanowiono uprzywilejować są osoby ubiegające się o mieszkanie, bądź środki na cele mieszkalne.

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Należy jednak pamiętać o 6 miesięcznym terminie zgłoszenia nabycia od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zapłacenia całego podatku! Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość rynkowa nabytego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie dla I grupy podatkowe 9637 zł)

Ile mam czasu na zapłacenie podatku?

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Kto określa wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych?

Co do zasady wartość określa nabywca, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Wartością rynkową jest przeciętna cena stosowana w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem cech indywidualnych (miejsce położenia, stan zużycia itd.) z dnia powstania obowiązku podatkowego. W sytuacji gdy nabywca nie określił wartości, albo nie jest to rzeczywista wartość rynkowa, dopiero wtedy urzędnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego.

Po więcej szczegółowych informacji związanych z tematyką podatku od spadków i darowizn zapraszamy do Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *