Nowe przepisy dotyczące żłobków

Obecnie (wg. stanu na dzień 16 maja 2017 r.) funkcjonuje ok. 3,7 tys. instytucji opieki (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) na ponad 100,4 tys. miejsc opieki.
Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Zmian jest bardzo dużo. Mają one ułatwiać zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów oraz obniżyć koszty ich funkcjonowania. Oprócz żłobków, opiekę nad najmłodszymi będą też oferować kluby dziecięce, których zakładanie ma być w świetle nowych przepisów dużo prostsze. Od żłobka będzie go różniło to, że liczba dzieci w klubie nie może przekraczać 30.

Najważniejsze planowane zmiany będą dotyczyły następujących kwestii:

-Obecne przepisy znacznie utrudniają zakładanie żłobków, ponieważ wymóg posiadania co najmniej dwóch sal, których wielkość musi rosnąć proporcjonalnie do każdego dziecka powoduje, że przy większej liczbie dzieci sale te muszą mieć dużą powierzchnię, przy czym jedna z nich (sypialnia) jest używana w znacznie mniejszym stopniu, przez co większość czasu jest pusta. Proponowane rozwiązanie polega na zniesieniu wymogu zapewnienia w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz wymogu zwiększania powierzchni więcej niż jednego pomieszczenia na każde kolejne dziecko.

-Wydłużono czas opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym do maksymalnie 10 godzin dziennie (obecnie 5 godzin)

-Zmiany w zakresie kwalifikacji kadry zatrudnionej w żłobku lub klubie dziecięcym (poszerzenie o kolejne kierunki studiów)

-Rozszerzenie listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy. Obecnie żłobek lub klub dziecięcy mogą założyć: gmina, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Od przyszłego roku żłobki i kluby dziecięce będą mogły zakładać również powiaty, samorządy wojewódzkie i instytucje publiczne.

-W żłobkach i klubach dziecięcych będą mogły działać rady rodziców

-Jeden z nowych obowiązków jest związany z koniecznością spełniania przez żłobki i kluby dziecięce standardów w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest tak, że opinie potwierdzające ich spełnianie wydaje właściwy miejscowo inspektor sanitarny oraz komendant straży pożarnej. Od 1 stycznia 2018 r. w przypadku klubów dziecięcych bezpieczeństwo przeciwpożarowe nadal potwierdzać będzie straż pożarna, ale opinię dotyczącą wymogów lokalowo-sanitarnych będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

-Zmiana w zakresie liczby dzieci pod opieką dziennego opiekuna pod warunkiem pomocy rodziców przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

-Doprecyzowanie uregulowań dotyczących wyżywienia w żłobkach i klubach dziecięcych. Zmiana ma na celu poprawę jakości posiłków podawanych dzieciom w żłobkach i klubach dziecięcych. Brak regulacji prawnych w tym zakresie powoduje, że posiłki te nie są kontrolowane pod względem zawartości składników odżywczych, np. cukru i witamin.

-Składanie wniosków o zarejestrowanie placówki. Istotne zmiany dotyczy procedury wpisywania żłobków i klubów dziecięcych do rejestru oraz sposób jego prowadzenia przez gminę. Składanie wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów będzie odbywać się tylko elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Co więcej, podmioty prywatne będą po dopełnieniu formalności otrzymywać od gminy dostęp do tego serwisu, aby mogły same modyfikować niektóre dane podawane w rejestrze oraz przesyłać sprawozdania z działalności. Jednocześnie, poza dotychczasowymi informacjami o adresie i nazwie działających na terenie gminy placówek, w rejestrze znajdą się inne dane na ich temat. Na przykład ich godziny pracy, to, czy są przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, oraz wysokość opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *