Upływ terminu użytkowania wieczystego nieruchomości, a własność lokalu

Uchwała SN z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów uznał, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

Ustawodawca nie wskazał w przepisach, co się dzieje z własnością mieszkań w sytuacji, gdy upływa termin, na który zostało przyznane prawo wieczystego użytkowania gruntu. O ile w okresie przed 1989 r. dominował pogląd, że wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie także odrębnej własności lokalu, o tyle w ocenie Rzecznika Praw Obywatela taki pogląd wydaje się archaiczny.

Sytuacja wydaje się o tyle poważna, że wiele wielorodzinnych budynków mieszkalnych stoi na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie. Jeśliby przyjąć, że wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasa też prawo własności lokali, wówczas, doszłoby do utraty własności lokalu na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu. A to oznaczałoby kłopoty dla wielu obywateli.

Spór dotyczył kwestii, któremu z tych praw rzeczowych nadać charakter dominujący, prawu własności lokali, czy prawu użytkowania wieczystego

Sąd Najwyższy stwierdził:

Jednak opowiedzenie się za nadaniem prawu użytkowania wieczystego charakteru dominującego i wygaszenie w związku z jego ustaniem prawa własności lokalu nie znajduje wyraźnych podstaw, tym bardziej, że wymagałoby to odejścia od literalnej wykładni przepisów ustawy o własności lokali i dokonywania jej wbrew temu, co wynika z art. 64 ust. 3 i art. 75 ust. 1 konstytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *